zondag 26 augustus 2012

Zakka project 21


I knew when I bought this card, that I was going to make the zakka frame for it. My frame turned out much simpler than I had initially planned, but it looked the very best this way. Instead of needle and thread, I used glue. And instead of  making a frame, I bought a frame, thanks to the Patchsmith's idea to use an ikea frame. I will soon buy some more of these frames, to make some more frames. It was fun!

Toen ik deze kaart in een oude boekhandel had gekocht in Maastricht, wist ik dat ik hem zou gebruiken voor de zakka lijst. Mijn lijst is veel eenvoudiger geworden dan ik het verwacht, maar dit zag er echt het beste uit! In plaats van naald en draad heb ik dit keer lijm gebruikt. Ik ben geen echt lijm mens, maar om nou moeilijk te doen met naald en draad, leek mij niet echt nodig. En de lijst heb ik ook niet gemaakt. Patchsmith kwam met het briljante idee, een bestaande lijst te gebruiken van ikea. Ik ben naar Action gegaan en vond daar een handig lijstje. Waarschijnlijk koop ik eerdaags nog een paar lijstjes, om nog een paar te kunnen maken. Leuk om neer te zetten.
This is Bibi's favorite spot, my spot, when I don't sit there. Now that she is getting old, she sleeps more and more. But then, she does have three other places especially for her. And, if we are not at home, she occupies the chairs in which she is not allowed to sit ...

Hier ligt Bibi op haar lievelingsplek: mijn plek, als ik er niet zit. Nu ze echt oud wordt, slaapt ze er heel veel. Maar, ze heeft nog 3 andere plekken speciaal voor haar en als wij weg zijn, neemt ze de stoelen in beslag, waar ze eigenlijk niet op mag zitten. How
if you 
could surround 
yourself
with carefreeness
and if that 
space
were yours

zaterdag 18 augustus 2012

Sweet dreams

 This week's Zakka project was the Little Pocket Pillowcase. I decided to make my very own version, being inspired by Amy at Nana Company. She was the lady we designed last week's zakka project and that is how I discovered her blog. Visiting her blog is really worth it. I am working on another free project she offered.

Het Zakka project van deze week was Little Pocket Pillowcase. Ik besloot al snel mijn eigen ontwerp te maken, nadat ik vorige week Amy's blog Nana Company had bezocht. Zij had het zakka project van vorige week ontworpen. Het is echt de moeite, haar blog te bezoeken. Ze heeft heel mooie gratis patronen. 

The little bear is made from linen (I think it was Robert Kaufman Quilter's Linen) and I 'copied' the design from here. The inside pillow is made from natural essex linen. It matches very well.

De kleine beer is van linnen gemaakt (volgens mij was het Robert Kaufman Quilter's Linen) en het ontwerp heb ik hier afgekeken. Het binnenkussentje in van essex linnen. Het staat er heel leuk bij.
You can find the pattern to the free stitchery here.
Het gratis patroon voor de stitchery kun je hier vinden. 


The inside pillow with striped lining.
De binnenkant van het kussentje met gestreepte voering. 


At the moment I am working on another project. I loved how this turned out, when I stitched all 10 sides. It's like a little fan, which I can actually use is this weather. Right now in the shade it is 36C (96.8F).

Op dit moment werk ik aan een ander projectje. Kijk eens hoe leuk dit eruit ziet, nadat ik 10 kanten aan elkaar had genaaid. Net een waaiertje, dat je wel kan gebruiken met dit weer. In de schaduw is het hier op het moment 36C. Niet mijn ding. 


And look at the visitor we had this morning. Quite unusual to find a grasshopper this big. It is actually the first time I saw one this big in the Netherlands. We looked it up. The simply live here ... Anyways, we found it very special.

En kijk eens naar onze gast van vanochtend. Nogal ongewoon, zo een grote sprinkhaan te zien. Het is de eerste keer dat ik er eentje zo groot zie in Nederland. We hebben het opgezocht. Dit soort sprinkhanen leven gewoon in Nederland. Maar, we vonden het toch heel bijzonder. 


To get an idea how big it is (cm).
Om een idee te krijgen hoe groot het is (cm). 


"Your hearts know in silence the secrets of the days and nights;
But your ears thirst for the sound of your hearts knowledge."

- Kahlil Gibran


zondag 12 augustus 2012

A princess turning 50 in a fairy tale

 On Saturday one of my sisters turned 50. We celebrated it with our whole family. Too bad I didn't make any pictures of the lovely family day we had!

Zaterdag is de derde zus in rij 50 geworden. Samen met de familie hebben we haar verjaardag gevierd. Helaas heb ik geen foto's genomen, maar het was een zeer geslaagde dag!


When someone turns 50 in our family, we pick a theme. This time it was princesses and fairy tales. As a young girl, my sister always wanted to be a princess and a few years ago she did find her prince, with whom she has lived happily since. A fairy tale come true.

Wanneer er iemand bij ons in de familie 50 wordt, dan kiezen we een thema. Dit keer was het prinsessen en sprookjes. Als een jong meisje wilde mijn zus een prinses zijn en een aantal jaar geleden, heeft ze dan haar prins op het witte paard gevonden... Een sprookje dat uitkomt.


To the theme I made her a fairy tale bag which we filled with 50 lots and lots of presents. I have had the stitcheries for quite a while, but hadn't thought of them anymore. All of a sudden they popped up in my mind. Question: where did I hide put them. After quite some searching, I finally found them, somewhere in the last box I looked inside.

Ik heb voor een sprookjestas gemaakt dat gevuld was met 50 heel veel cadeautjes. De stitcheries heb ik al een hele tijd, maar ik had er niet meer aan gedacht. Opeens kwamen ze bij me op. Maar dan: waar heb ik ze verstopt liggen ze? Na heel wat zoeken heb ik ze eindelijk in de laatste doos gevonden. Het was echt de laatste doos.

The stitcheries were designed by Capricorn Quilts. Unfortunately her blog doesn't to excist anymore. She used to have lovely BOMs!

De stitcheries zijn door Capricorn Quilts ontworpen. Helaas bestaat haar blog niet meer. Ze heeft vaak leuke BOMs gehad!

Details of the stitcheries. Each one has something 3-dimensional. 
Details van de stiticheries. Ieder heeft een 3-dimensionaal detail. This is also the 19th Zakka project. The lady who reviewed the project came up with this lovely idea, to use the bag to put a little plant inside.
Now, my sister wanted a rose for her balcony. However, since it is a 3 hour drive for us to her, we didn't think it a good idea to buy one and take it along. So, I made her wish come partially true like this. She will get her rose in Spring (o:

Dit is dan tevens het 19e Zakka project. De dame die dit keer een review schreef, kwam met het idee het zakje voor een plant te gebruiken. Mooier kon niet.
Mijn zus wilde een roos voor op haar balkon. Omdat zij in Den Haag woont en wij in Heerlen, leek het me geen goed idee, de roos me te nemen in de trein. Dus heb ik haar wens voor een deel waar kunnen maken. De roos zal ze in het voorjaar krijgen."It is only with the heart that one can see rightly; 
what is essential is invisible to the eye."
- Antoine de Saint-Exupery

zondag 5 augustus 2012

Zakka project 18 - The (bread) basket

 Zakka project 18 is supposed to be a bread basket, but I won't see myself using it as one. Instead I put in a jar of jam that we got in Dordrecht and put some lovely bottles to it, that I got for my birthday. Products from this region. Melanie, the smaller bottle on the right is elderberry syrup! Still haven't tried it. It always hurts me to open a bottle like that. Do you have that?

Zakka project 18 is eigenlijk een broodmandje, maar ik denk niet dat ik het ervoor zal gebruiken. In plaats daarvan heb ik her jampotjes in gezet, die we in Dordrecht hebben gekocht, samen met de mooie flesjes, die ik voor mijn verjaardag heb gekregen. Producten uit deze streek. De kleine fles rechts is gevuld met vlierbessen siroop. Ik vind het gewoon zonde, de fles te openen. Hebben jullie dat ook?


 Instead of a button, I used ribbon. Somehow the button gets the basket out of balance for me. 
In plaats van een knoop heb ik lint gebruikt. Een knoop haalt het geheel voor mij uit balans.


I am not satisfied with the corners in the handles. Does anyone have a solution for this?
Ik ben niet tevreden met de hoeken die je hier ziet. Weet iemand daar een goede oplossing voor? 


 The basket has a separate bottom and sides. So that the bottom corners turn out sharp, I cut 1/4" from each bottom corner.

Dit mandje heeft een aparte bodem en zijkanten. Zodat de hoeken onder scherp worden, heb ik uit iedere hoek 1/4 geknipt.


 Here I have sewn the front and back panel to the bottom. You do the same for the sides.
Hier heb ik de voor- en achterkant aan de bodem genaaid. Je doet hetzelfde met de zijkanten.


See, sharp corners.
Kijk, scherpe hoeken.

x-x-x-x-x-x-x

Today Ger and I took a very nice walk through the region we live it. Sometimes we tend to forget in what a beautiful part of the country we live. On the left the church of Wahlwiller. They have amazing paintings on the wall by Aad de Haas.
Top right: The highest situated church in the Netherlands in Vijlen. Nothing special, but always fun to mention (o:

Vandaag hebben Ger en ik gezellig gewandeld door een deel van Zuid Limburg. Soms vergeten we wel eens in wat voor een mooi gebied wij wonen. Links de kerk van Wahlwiller. Daar hebben ze muurschilderingen van Aad de Haas. Heel mooi van kleur en vormgeving!


When walking through Zuid Limburg, you can always find cross images, most often at crossings. On the top left you can see a man actually cleaning a cross. He was very busy with it. So special!

Wanneer je door Zuid Limburg loopt, kom je altijd wel ergens een kruisbeeld tegen, vooral op een kruispunt. Boven links was een man druk bezig een kruis te poetsen. Heel bijzonder te zien. "I will love the light for it shows me the way; yet I will love the darkness for it shows me the stars."
- Og Mandino
woensdag 1 augustus 2012

Circles, Roses and Paris

Roses in my Garden


When I saw Katy's Circle Challenge, I decided to join. I looked at the different methods she showed, but figured out that those were not my kind. So, I tried it with sewing quarter circles together. I used the templates I am using for my retro flowers.
For the little bag I was inspired by the Delightful Linen Bag in my last post.


Toen ik Katy's Circle Challenge tegenkwam, twijfelde ik niet, eraan mee te doen, omdat ik nog niet eerder cirkels heb gemaakt en het toch eens wilde proberen. De voorbeelden die zij liet zien, waren niet echt mijn ding. Dus heb ik het geprobeerd met kwart cirkels. Daarvoor heb ik de templates gebruikt die ik voor mijn retro flowers gebruik. 
Voor het maken van deze tasjes werd ik geïnspireerd door de Delightful Linen Bag uit de vorige post.   


Paris in Circles


"I will love the light for it shows me the way; yet I will love the darkness for it shows me the stars."
- Og Mandino
back to top