zondag 28 oktober 2012

5 in a row

 A friend of mine wanted some Christmas pouches for a pretty branch she has in front of her window. I really had fun making these, of course again with essex. The fabric is so my favorite and inspires me in many ways!

Een vriendin wilde graag een paar tasjes voor haar tak voor het raam. Deze waren erg leuk om te maken en natuurlijk weer met essex. Wat is dat toch heerlijke stof om mee te werken. En zo inspirerend.


Another little pouch. Some of you will know for who I made this, having different elements she enjoys. I now have three more frames left. Still thinking what kind of pouch I will make with them.

En hier nog een tasje. Ik heb nu nog drie beugeltjes. Eens kijken welke tasje ik daar mee ga maken. 

 With a tiny stitchery.
Met een heel klein stitchery.I have started an Advent's calendar this week, the Advent Activity Calendar by Empty Bobbins. It is so cute! Lots of work though, but I am getting there. I am making the stockings with scraps from the Designer Mystery BOM 2010.

Deze week ben ik begonnen aan de Advent Activity Calendar van Empty Bobbins. Zo lief! Het is wel veel werk, maar het schiet al op. De kerstsokjes maak ik met restjes van de Designer Mystery BOM 2010.

Instead of clipping corners and curves as shown on the picture, I used the zigzag sciccor. So much easier and faster and it works perfectly.

In plaats dat ik alle hoekjes en rondingen knip, gebruik ik de zigzag schaar. Zo veel sneller en gemakkelijker en het werkt uitstekend. Well, I couldn't help myself to start cross stitching. Somehow I am not enjoying stitching at the moment, so I had to find something to keep me busy in the evenings. I was inspired by this post, linking to a site and you know what happens from there ... There is so much beauty to find - for free! This pattern is by Manuela: the Christmas Mystery SAL. Every 2 weeks we receive a part of the pattern, the 4th and last part on December 5th. Part 1 is done (o:

Tja, en ik kon het toch niet laten. Ik ben begonnen met kruissteekjes. Op de een of andere manier ben ik stitchen eventjes beu, dus dan moet je toch een andere bezigheid voor de avond vinden. Ik werd geïnspireerd door deze post, die naar een site linkt. Tja, en je weet wat er dan gebeurt ... Er is heel veel moois op internet te vinden. Gratis. Dit is een patroon van Manuela: de Christmas Mystery SAL. Om de 2 weken krijgen we een deel van het patroon. Het eerste deel is af (o: This is another project I started this week. It is a BOM from 2010, designed by Sylvia. October is done. 

Hier nog een projectje dat ik deze week ben begonnen. Het is de BOM van 2010 van Sylvia. De maand october is af.Bibi is not having such a good day today. Everytime we come near her, she gets up and walks away. Poor little girl. Yesterday she had a very good day, though (o:
I guess she doesn't want anything to do with us.

Vandaag heeft Bibi haar dag niet. Iedere keer als wij bij haar in de buurt komen, staat ze op en loopt weg. Zielig klein meisje. Gisteren had ze echter een heel goede dag (o:
Je ziet dat ze echt niets met ons te maken wil hebben.


She is taking a peek though ...
Toch moet ze even spieken ...


"The doors we open and close each day decide the lives we live."
- Flora Whittemore

zondag 21 oktober 2012

Stained Glass backing and more

This week I finished the backing to my Stained Glass top. It took me longer than I had anticipated ... So, now the layering can start. Painful gymnastics for my back and knees next week.

Deze week heb ik de achterkant voor mijn glas-en-lood quilt gemaakt. Heeft meer tijd gekost dan ik had gewild ... Dus nu de volgende stap: de lagen op elkaar. Zware gymnastiek voor mij, met als resultaat straks rug- en kniepijn.I made this pouch with Michelle's newest pattern. The moment I saw it, I knew I had to make it. You can put your iPad in it, or school stuff or ... And I just love the extra pocket. You can put your smart phone in it and some extra small things. The patterns required lots of cutting, but once you were done with that, it was lots of fun to make!

Ik heb dit tasje met het nieuwste patroon van Michelle gemaakt. Het was liefde op het eerste gezicht, dus moest ik het maken. Je kunt er je iPad in doen, of schoolspullen, of ... En kijk eens naar dat binnenzakje. Genoeg plek voor je mobieltje en andere kleine spulletjes. Het patroon heeft veel delen om uit te knippen, maar als je dat eenmaal hebt gedaan, is het heel leuk te maken. 


Since a few weeks, Stephanie from Loft Creations introduces one of her Supremes on Sunday in a fun interview. Today it is my turn. If you would like to read it, please go here.
Stephanie did a wonderful job in adding the pictures I sent her.

Sinds enkele weken introduceert Stephanie van Loft Creation op zondag één van haar Supremes. Deze week ben ik aan de beurt. Het interview kun je hier lezen. 
Stephanie heeft de foto's die ik haar toegezonden heb, op een mooie manier toegevoegd! Autumn impressions taken from our front garden. As you can see, part of the tree is in the sun and part in the shade. I should have photo shopped the pictures, to make the colors brighter. I am too lazy ...

Herfstimpressies die vanuit onze voortuin zijn genomen. Zoals je ziet, is een deel van de bomen in de zon en een deel in de schaduw. Eigenlijk had ik de foto's moeten fotoshoppen, maar daar was ik te lui voor ...


"Autumn is a second spring when every leaf is a flower."

-  Albert Camus
"Come said the wind to
the leaves one day,
Come o're the meadows
and we will play.
Put on your dresses
scarlet and gold,
For summer is gone
and the days grow cold." 

-  A Children's Song of the 1880'sThis one is for you, Melanie:


"Delicious autumn!  My very soul is wedded to it, and if I were a bird I would fly about the earth 
seeking the successive autumns." 

-   George Eliot

vrijdag 12 oktober 2012

Stained Glass

I finished the top of my Stained Glass quilt that is going to be for Thijme. Now comes the next challenging part: how will I quilt it? And then the actual quilting. I am starting to get some ideas.

I heb eindelijk de top van mijn Stained Glass quilt af, die voor Thijme wordt. Nu komen de volgende uitdagingen: hoe ga ik de quilt quilten en dan het uiteindelijke quilten. De ideeën beginnen te komen.


I ironed all seams open. That's a challenge too.
Alle zomen zijn open gestreken. Dat is ook al een hele uitdaging. 

During the Zakka Style Sew Along, one of the projects was making a pouch with a frame. Well, I had to order more frames, so here are two other little purses I made. The one on the right is for Thijme's girlfriend.

Tijdens de Zakka Style Sew Along was een van de projecten een klein tasje met een beugel. Natuurlijk moest ik meer beugels bestellen en dit zijn de eerste resultaten. Het rechtse tasje is voor de vriendin van Thijme. Bibi loves lying like this with her nose under a quilt. I don't think it is very comfortable with breathing, but it is something she has done since she was a pup.

Bibi vindt het heerlijk om met haar neus onder een quilt te liggen. Volgens mij kun je zo niet echt goed ademhalen, maar ze doet dit al sinds ze een pup was. 
"The work of the eyes is done. Go now and do the heart-work on the images imprisoned within you."


- Rainer Maria Rilkezondag 7 oktober 2012

Three years later


I finished my Pennsylvania Dutch. A big hurray!!! This is a PIP I'm really really proud of.
Three years ago I started it. I finished the top early this year, but I didn't have the courage to quilt it myself. It's 220 cm x 180 cm (perimeter: 8 m = 8 m of binding).
So, one day Jos was here and told me about Anne at Maple Leaf, who does long arm quilting. I am always happy to hear from others if they are happy with someone's work. And Jos of course was.
Anne really listens to her clients. I told her I didn't want the quilt to be quilted densely and Anne knew exactly what I meant.
Thank you Anne, for making the quilt even prettier!

Mijn Pennsylvania Dutch is af. Een groot applaus. Dit is een PIP waar ik echt heel trots op ben.
Drie jaar geleden ben ik met deze quilt begonnen. De top had ik begin dit jaar af, maar ik had niet de moed aan het quilten te beginnen, aangezien die 220 cm x 180 cm is (omtrek: 8 m = 8 m bies).
Een paar weken geleden was Jos hier en zij vertelde mij over Anne van Maple Leaf, die long arm quilt. Ik hecht er altijd veel waarde aan, als ik van een ander hoor, dat ze tevreden zijn met iemands werk. En, Jos gaf aan, dat Anne erg mooi kon quilten. Het besluit was dus genomen.
Anne luistert naar haar klanten. Ik had haar gezegd, dat ik de de quilt niet dicht gequilt wilde hebben en ze wist precies wat ik bedoelde.
Bedankt Anne, om de quilt nog mooier te maken!

The quilt is for a dear friend of mine. I know she had to wait a long time, but I think it was worth the waiting.

De quilt is voor een lieve vriendin. Ze heeft wel lang moeten wachten, maar ik denk dat het wel de moeite waard was.

 A close-up of the quilting. In my previous post I told you about The Giving Heart. I stitched 5 cute 4" blocks. The patterns were kindly offered by Mollie. If you can find time, maybe you can stitch a block too.

In mijn vorige post heb ik jullie verteld over The Giving Heart. Ik heb 5 lieve 4" blokken gestitcht. De patronen werden aangeboden door Mollie. Misschien vind je nog een half uurtje tijd om zo een blokje te maken. Our Sunday morning walk. I took the top two pictures because the ducks there were making so much noice in the big puddle that was formed by the rain over the last two days.
Those mushrooms on the tree trunks were amazing to see.
And Bibi is still joining the fun on shorter walks now.

Onze zondagochtend wandeling. De bovenste twee foto's heb ik genomen omdat de eenden zoveel lawaai maakten in de enorme plas die was ontstaan door de regen de afgelopen twee dagen. 
De paddestoelen op de boomstammen zijn zo mooi!
En Bibi heeft nog steeds plezier ons te vergezellen op kortere wandelingen. 


The beauty of reflections after two days of rain
De schoonheid van spiegelingen na twee dagen regen. 
"We must not allow other people's limited perceptions to define us."
- Virginia Satir
back to top