dinsdag 30 november 2010

Winter Wonder LandYesterday it started to snow and look at the loveliness outside our garden. It's about 5 cm deep (2 inches) deep. Bibi loves snow. She runs around as though she is a pup (she's almost 10!)

Gisteren begon het te sneeuwn en kijk eens naar de pracht in onze tuin. Het heeft ca. 5 cm gesneewd. Bibi vindt de sneeuw geweldig. Dan wordt ze weer een pup, ook al is ze bijna 10.
Look at the giveaway I won at Sue's The House that Love Built. She had an extra copy of the book. It is beautiful with great projects in it. My goal is to make at least one quilt from it in 2011 (o:

Kijk eens naar de giveaway die ik bij Sue van The House that Love Built gewonnen heb. Ze had een extra exemplaar. Het is een heel mooi boek met de mooiste projecten. Het is mijn doel om minstens een quilt eruit te maken in 2011. Je moet toch ergens beginnen (o:I was one of the first ones the receive the SSCS parcel. Julie from Jewells is my secret swap partner. We were allowed to open the package with the ornaments. This is what Julie made for me. She also added a pretty towel from Australia. Thank you, Julie!

Ik was een van de eerste die haar SSCS pakje in ontvangst mocht nemen. Julie van Jewells is mijn secret partner. We mochten het eerste pakje open maken met ornaments. Dit is wat Julie voor mij heeft gemaakt. Ze heeft er ook nog een mooie handdoek van Australië bij gedaan. Bedankt Julie!This is what I have been working on over the past days. Lots of projects and lots of fun to make!

Dit heb ik de afgelopen dagen gemaakt. Veel projecten en heel leuk te doen!Stockings to keep my feet warm ;o) (with ricrac Carrie sent me ;o)

Kerstsokken om mijn voeten warm te houden ;o) (met ricrac die Carrie mij toegezonden heeft :o)Laura was home this weekend. Last year I made her an Advent's calendar, so on Sunday when she went back home, I gave her a bag full of surprises to put in her calendar! Some are handmade, some I have bought and some are to eat.

Laura was dit weekeinde gezellig thuis. Vorig jaar heb ik een Advents kalender voor haar gemaakt. Dus toen ze zondag naar huis ging, heb ik haar een zak vol verrassingen meegegeven voor haar kalender. Sommige zijn zelf gemaakt, andere gekocht en natuurlijk is er ook van alles om te snoepen bij!


"The heart is the chief feature of a functioning mind."

-Frank Lloyd Wright


zondag 21 november 2010

Lots to show (o:

It has been two weeks since I blogged for the last time. I have too much scheduled, which is somehow starting to take over. But, I have been able to make and work on some nice projects in between.

Het is alweer twee weken geleden, dat ik voor het laatst geblogged heb. Ik heb te veel gepland en dat begint enigszins over te nemen. Maar, ik heb toch aan enkele leuk projectjes kunnen werken (o:

Look what I got myself: a Kindl. Now this makes reading life much easier for me! I have difficulty reading books with a small print and small line spacing. And because of that, I was reading less and less. Now I am really enjoying it again (o: And before you know it, you have your book. I am now reading 'A Single Thread' by Marie Bostwick. Jackie from Canton Village introduced the author in a post.

Kijk eens wat ik mezelf cadeau heb gedaan: een Kindl. Deze maakt het leven zo veel gemakkelijker voor mij. Ik heb veel moeite met boeken die klein geprint zijn en waarvan de regelafstand niet groot is. Daardoor las ik ook steeds minder. Nu is het weer zo heerlijk (o: En voordat je het weet, heb je je book op je Kindl. Op dit moment lees ik 'A Single Thread' van Marie Bostwick. Jackie van Canton Village heeft ooit de schrijfster in een post geïntroduceerd.And look what I made over the past two weeks. A bag organizer. I had a workshop organized by Mai from Handmade by Mai. If you think you can not make a bag, or can not place a zipper in a pouch, then you should take a workshop with Mai. She is so very talented in bag making (and much more). I just have to make the binding on the natural colored one and then it is done. The pink one still has to be worked on.

En kijk eens wat ik de laatste twee weken heb gemaakt. Een bag organizer. Ik ben naar een workshop geweest van Mai van Handmade by Mai. Als jij denkt, dat jij geen tas kunt maken, of geen rits in een tasje kunt plaatsen, dan moet je een workshop bij Mai volgen! Zij kan heel mooie tassen maken (en nog veel meer). Nu hoef ik alleen nog de bies op de naturel kleurige te zetten en dan is die klaar. De pink delen moeten nog samengevoegd worden.Last week we also had our monthly quilting bee, which is always very much fun! The ladies are so kind and interested. There is one lady who turned 81 this weekend. For the bee she baked some delicious cookies. And look at the lavendel goodness she made me. While I was having a walk with Bibi, I remembered the gorgeous lavendel fabric Gaby once gave me. So, I made her a candle mat for her birthday and the rose card, also with fabric I got from Gaby.
Gaby has a lovely web shop. Please go and check!

Vorige week hadden we onze maandelijkse quilting bee, die altijd heel gezellig is! Dit weekeinde wordt een van de dames 81 jaar. Ze had voor de bee heerlijke koekjes gebakken, waar ik moeilijk van af kon blijven. En kijk eens naar wat ze voor mij uit lavendel heeft gemaakt. Terwijl ik met Bibi aan het wandelen was, bedacht ik me dat ik nog prachtige lavendel stof van Gaby had liggen. Ik heb haar een candle mat voor haar verjaardag gemaakt en de roos kaart, ook van stof van Gaby.
Gaby heeft een heel mooie webshop. Neem er maar eens een kijkje!
This is a sneak peek of some small Christmas presents I am working on, while listening to Christmas music, which Laura recommended to me.

Hier een glimp van enkele kleine kerstcadeautjes waar ik momenteel aan werk, terwijl ik naar kerstmuziek luister op Skyradio. Laura had me dat geadviseerd (o:The quilt Bibi is sleeping on is an unfinished quilt that I took downstairs to finish the binding. Everytime I put it over the side of our couch, Bibi takes it again, when I am gone. I think it is so sweet. If I put another quilt or blanket there, she doesn't take it.

De quilt waar Bibi op slaapt is nog niet af. De bies moet er nog aangenaaid worden. Iedere keer als ik hem over de leuning van de bank leg, pakt Bibi hem weer, zodra ik een tijdje weg ben. Ik vind het zo schattig. Als ik er een andere quilt of deken leg, dan wilt ze daar niet op liggen.Look at the lovely post I got from Karen! Thank you Karen for the lovely fabrics and buttons that go to it perfectly!

Kijk eens naar wat ik van Karen heb gekregen! Bedankt Karen, voor de mooie kerststofjes en de knopen die er zo goed bij passen!I also got post from Satu. She posted me the blocks for the Euro Bee and added some lovely fabric. The fabric on the right is from a Finnish designer. The colors are so happy and bright. And look at the lovely stamps they have there. The little fairy even has glitters!
And I will end with the lovely postcard Satu added. Everytime I look at it, I really have to smile! Thank you, Satu!!!

Ik heb ook post van Satu gekregen. Bij de twee blokken die ze voor de Euro Bee heeft gemaakt, heeft ze ook heel mooie stof toegevoegd. Het stofje rechts is van een Finse ontwerper. De kleuren zijn zo mooi! En kijk eens naar de postzegels. Prachtig! Het elfje heeft zelfs glitter!
En ik zal deze post beëindigen met de lieve kaart die Satu bij het pakketje stuurde. Iedere keer als ik er naar kijk, komt er een brede lach op mijn gezicht! Bedankt Satu!!!
zondag 7 november 2010

Autumn


Look at the beauty that entered our house this week. First a parcel from my dear friend Suzie came in a very cute PINK box, with the name Bibi on it (I think she is a friendly witch in German stories). Suzie sent me the lovely table topper with the cute and perfectly made fabric pumpkin and two yummy smelling candles.
Then came another parcel from my very special friend Lyn. Don't the lovely felt pumpkins and coal match Suzie's gifts perfectly. I really have autumn in my home now (o:
Sorry for the bad picture, but I couldn't take it outside because it was too dark and wet.
Thank you Suzie and Lyn, for the lovely presents!

Kijk eens naar al het moois dat deze week ons huis is binnengekomen. Eerst kwam er een roze pakketje van Suzie, waar daadwerkelijk de naam Bibi op stond (zij is denk ik een vriendelijke heks in Duitse verhaaltjes). Suzie heeft de prachtige table topper en pompoen zelf gemaakt. Haar werk is zo zorgvuldig!
En die week kwam een pakketje van mijn speciale vriendin Lyn. Die vilt pompoenen passen toch uitstekend bij al het moois van Suzie! Nu is het echt herfst bij ons in huis (o:
In het echt ziet alles er veel mooier uit. Slechte foto vanwege het slechte weer.
Bedankt Suzie en Lyn voor de heel mooie cadeaus!Have you ever heard of The Angler 2? Well, I just got it this week and tried it out today. Mmm, not bad at all! With The Angler 2, you no longer have to draw lines when you are making HSTs. The template guides you. There was only very littly figuring out and makes life so much easier if you have a project with lots of HSTs!

Heb je al een van The Angler 2 gehoord? Nou, ik heb hem deze week gekregen en vandaag uitgeprobeerd. Mmm, helemaal niet slecht. Met The Angler 2 hoef je geen lijnen meer te trekken, wanneer je HSTs maakt. Je wordt door de template geleid. Dit maakt het leven zo veel makkelijker, als je veel HST moet maken.I don't have much to show you this week of projects I am working on, because they are all little secrets for Christmas. I do, however, have a few sneak peeks for you. I had so much fun making a project, that I have made two more after that with other fabrics.

Deze week kan ik niet veel laten zien van wat ik aan het maken ben, omdat het kleine geheimpjes zijn voor de Kerst. Ik heb echter wel een paar sneak peeks. Bij het maken van een project had ik zo veel plezier, dat ik er meteen nog maar twee gemaakt heb met andere stofjes.
And now I want to take you on my Tuesday morning walk together with Bibi, when the sun was shining and nature was showing off her beauty (if you click on the pictures, they will become bigger). Enjoy!

En nu wil ik jullie meenemen op mijn dinsdagochtend wandeling, samen met Bibi, toen de zon scheen en de natuur zich van haar mooiste kant liet zien (als je op de foto's klikt, worden ze groter). Geniet!"There's nothing worth the wear of winning,

but laughter and the love of friends."

~Hilaire Belloc~

back to top