zondag 29 juli 2012

Zakka Project 17


This is the 17th Zakka Project, the Delightful Linen bag. I changed the pattern here and there, as I have done with most of the patterns from the book. 
The stitchery is taken from a card Gaby once made for me and the beautiful bag fabric is from my dear friend Jutta. The purple fabric is Essex. I have only used Essex for the linen in the Zakka projects. Perfect!

Dit is het 17e Zakka Project, the Delightful Linen bag. Hier en daar heb ik het patroon veranderd, zoals ik bij zoveel projecten uit het boek heb gedaan.
Het borduurwerkje is van een kaart, die Gaby ooit voor mij heeft gemaakt en de stof heb ik van mijn lieve vriendin Jutta gekregen. Het paarse stofje is opnieuw Essex. Zo fijn om mee te werken!


 DetailThe buttons and rings were taken from a bracelet I saw when I went shopping with one of my sisters in Den Bosch. My sister was very surprised that I could see something in this bracelet to be used.

De knoopjes en ringetjes zijn van een armbandje, dat ik tegenkwam tijdens het shoppen in Den Bosch met één van mijn zussen. Ze was erg verbaasd, dat ik hierin iets zag om voor mijn projecten te kunnen gebruiken.


Yesterday's sunset
Zonsondergang van gisteren"Forgiveness grows out of the wisdom of the heart and forgiveness is the heart of wisdom."
- Michael J. Tamura

vrijdag 27 juli 2012

Bezoek aan Dordrecht

 Impressions of Dordrecht, one of the oldest cities in the Netherlands.
Indrukken van Dordrecht, een van de oudste steden van Nederland.


 Jungendstil


 Some of the housefronts have beautiful details.
Sommige gevels hebben prachtige details.


Right: the gardens of Villa Augustus (see below)
Rechts: de tuinen van Villa Augustus (zie onder)


At the left: Water tower, rebuilt as hotel. Right: my lunch, decorated with flower petals. 
Links: De Watertoren, verbouwd als hotel. Rechts: mijn lunch versierd met bloemblaadjes.


 Texts we came across.
Gedichten, die we tegenkwamen. In the heart of a seedling
deep under the ground
Rests a tiny plant
Sleeping till tomorrow comes
Wake up - said the sun
And open to the light.
Wake up - said the rain
And show your side.
The tiny plant heard this
And grew up tall to see
How beautiful the world ... might be

(free translation by sdk)

dinsdag 17 juli 2012

Zakka Project 16 - Patchwork Ribbon

Once again, I did not really feel like making one of the zakka projects, this time the patchwork ribbon. When will I ever use a patchwork ribbon? But then I read this post on The Patchsmith and this one by Linda. They both had trouble with the pattern in the book, but had very good tips.

Opnieuw had ik niet zoveel zin, het zakka project van deze week te maken, een patchwork lint. Wanneer zou ik het ooit gebruiken? Maar toen las ik deze post op The Patchsmith en deze van Linda. Beiden hadden problemen met het patroon in het boek, maar hadden goede tips!


.
I was going to make mine like Linda's, but then I came across this picture (source) and all of a sudden I knew what I wanted. 

Ik wilde die van mij eerst zo maken als Linda, maar toen kwam ik dit plaatje (brontegen en ping, het idee was geboren. 


 So, I cut the fabric strips with 1" width and some very thin fusible interfacing used for appliqué, also 1".


Dus, heb ik stukjes stof van 1" gesneden en heel dunne fusible interfacing dat voor appliqué gebruikt wordt.


I placed the strips on the interfacing with each stip overlapping the next one by 1/4" (sorry, no picture) and then ironing over them, so that they would stick.

Ik heb de stukjes stof op de interfacing gelegd en daarbij ieder volgend stukje stof met 1/4" over de volgende gelegd (sorry, geen afbeeling) en daarna gestreken, zodat het geheel aan elkaar zou blijven. 


I pealed off some of the interfacing paper from one end of each strip, after figuring out how I wanted to place them", cut off 1/4" and then put it over the end of the following strip, ironing them together, 


Ik heb een deel van het papier los gemaakt en 1/4" afgeknipt. Het uiteinde van de stof heb ik over het uiteinde van een andere strip gelegd en gestreken,


 like this ...
zo ...


 ... to get one long ribbon. 
... om een lang lint te krijgen. 


Next I cut 2 cotton strips 1 1/2" WOF for the backing (you might want to use linen for this). Step by step I pealed off the paper... 

Daarna heb ik 2 strips gesneden van 1 1/2" over de breedte van de stof voor de achterkant (hier kun je eventueel linnen voor gebruiken). Stukje bij beetje heb ik het papier los gemaakt ...


... and ironed on the patchwork strip to the back, wrong sides together. 
... en de patchwork strip of the achterkant gestreken, verkeerde kanten samen. I sewed close along the edges and cut the ribbon to 1". This took some time, but that didn't matter, since I liked the result.

Ik heb dicht langs de rand de delen nog eens vastgenaaid en aansluitend het lint of 1" gesneden. Dit nam best wat tijd in beslag, maar dat vond ik niet erg, omdat ik het resultaat leuk vond. 


I stamped some meaningful words to me on the linen, rolled the ribbon around an old bobbin - that had been waiting for this project a long time - and there, again I am happy with the result of my zakka project. 


Ik heb een aantal betekenisvolle woorden op het linnen gestempeld en het lint om een oud klosje opgerold. Alsof dit klosje al die tijd op dit lint had gewacht. En opnieuw ben ik heel blij met het resultaat van mijn zakka project, ook als zag ik het in het begin helemaal niet zitten. 

It is so much fun, to discover that a project that I didn't want to make, turns out into something I really like, by being inspired by others and by a picture, that I came across by accident. I will not use the ribbon for a present, but unwind it once in a while and enjoy it.

Het is zo leuk, te ontdekken, dat iets wat ik in eerste instantie helemaal niet leuk vond, toch heel leuk kan worden, door geïnspireerd te worden door anderen en een afbeelding, die je per ongeluk tegenkomt. Ik zal dit lint niet voor een cadeau gebruiken, maar af en toe uitrollen en er gewoon van genieten. If you have any questions, please let me know.
Als je vragen hebt, laat het me dan even weten. 

zondag 15 juli 2012

Bookmarkers, holder and three more bags

These little elephants are this week's Zakka project. Initially I didn't like the pattern, but after I gave it my own touch, so that it could actually be used as bookmarker, I had to make more than one.
The ones on the left are easier to use than the ones on the right. Guess why.


Deze kleine olifantjes zijn het Zakka project van deze week. In eerste instantie vond ik het project maar niets. Maar, toen ik het eenmaal mijn eigen touch gegeven had, kon ik het niet laten meerdere te maken. Er ligt nog eens naast de naaimachine om afgemaakt te worden. 
De linker zijn makkelijker in gebruik, dan de rechter. Weet je ook waarom?

I sewed the front and back together without a seam, so that it would not become bulky, as the original pattern. I also appliquéd the ears and legs and did not use a button for the eyes. I can't imagine, the designer actually uses bookmarks, because bookmarks should not be thick, according to me.

Ik heb de voor en achterkant aan elkaar genaaid zonder zoom. Anders zou het veel te dik worden. Ik denk dat de ontwerpster geen boekenleggers gebruikt, want het oor was ook nog eens dubbel, er werd een knoop als oog gebruikt en bovenop zat nog een gehaakt strikje. Voor mij moeten boekenleggers dun zijn. The bottle holder was last week's Zakka project. Anyone interested?  
Dit was het Zakka project van vorige week. Interesse?

 With a small appliqué.
Met een kleine applicatie.

Debbie encouraged me to try buttonholes. I don't like making button holes. It has been ages ago. But, technique changes and oh my, was it easy to make a buttonhole with my Janome. Thank you, Debbie, for encouraging me!

Debbie heeft me aangemoedigd, knoopsgaten te maken. Ik heb een hekel aan knoopsgaten maken. Het was eeuwen geleden. Maar, de techniek staat niet stil en jeetje, wat was het makkelijk een knoopsgat te maken met mijn Janome. Bedankt, Debbie, voor de aanmoediging!During the Purse Palooza 2012, this bag was reviewed. The moment I saw it, I knew I had to make it. And here it is. It's a summer bag for my youngest sister.

Tijdens de Purse Palooza 2012 werd deze tas beoordeeld. toen ik de tas zag, wist ik meteen, dat ik hem moest maken. Het is de zomertas voor mijn jongste zus. 

 Polka Dots and a pocket on the inside.
Polka dots en een zakje aan de binnenkant.A draw string bag (with tutorial) to be added to my knitting sister's knitting bag.  
Een draw string bag (met tutorial) voor bij de breitas van mijn breizus. 


And the same draw string bag, but this time with six small pockets. I made it for a blogging friend who needed a small bag for the quilting bee she goes to and who loves Japanese fabric and designs.

En dezelfde draw string bag, maar dit keer met zes zakjes. Het is voor een blogging vriendin, die een tasje nodig had voor de quilting bee waar ze naar toe gaat en die veel van Japanse stof en ontwerp houdt. 


x-x-x-x-x


"In the middle of every difficulty lies opportunity."
- Albert Einstein

zaterdag 7 juli 2012

Graduation time

 On Tuesday we celebrated Laura's graduation. It was a lovely day which we ended at a lovely restaurant with yummiest Cuban tapas.

Dinsdag hebben we Laura's graduation gevierd. Het was een mooie dag die we afgesloten hebben met Cubaanse tapas.


Here we are waiting for the celebration to start. Only my mother could join us, because Laura only had four visitor tickets.

Hier staan we, te wachten tot de viering begon. Alleen mijn moeder kon mee, omdat Laura slechts vier tickets had.. 


 I had to add this picture. Father and son look so happy.
Deze foto moest erbij. Vader en zoon zien er zo blij uit!

x-x-x-x-x


Mr. and Mrs. Pinguin. Aren't they a very cute couple. They are waiting for their little one to arrive, but pattern has not been published yet. Go here and here to find the free pattern.

Mijnheer en mevrouw Pinguïn. Zijn ze niet schattig, zo met z'n tweetjes. Ze wachten nog om hun kleintje, maar het patroon is er nog niet. Hier en hier kun je het gratis patroon vinden. I have also made a bag again. This time for my mother. It says summer and Venice all over. 
Ik heb ook een tas voor mijn moeder gemaakt. Zomer in Venetië. 


With a matching iPad cover.
Met een bijpassende iPad hoes. 


Bag and iPad cover.
Tas en iPad hoes .


Bag detail
Tasdetail


"Your heart is full of fertile seeds, waiting to sprout."
- Morihei Ueshiba


zondag 1 juli 2012

Zakka potholdersThis week I wasn't able to sit a lot behind my sewing machine. Laura moved back in with us, after finishing her bachelor, so now I have a smaller sewing space in our bedroom, since I was using Laura's room. I've done lots of reorganizing and there is still lots to do. But, I have my sewing space (((o:
Here are the 2 potholders for this weeks Zakka project. Never thought I would be able to make a round binding - but bias binding does magic!


Deze week heb ik niet veel achter de naaimachine kunnen zitten. Laura woont voor een tijdje thuis. Ze heeft haar bachelor gehaald en moest uit haar kamer op de campus van AUC in Amsterdam. Aangezien haar kamer mijn naaikamer was geworden, moest ik op zoek gaan naar een andere plek. Het is onze slaapkamer geworden. Ik heb veel opgeruimd en gereorganiseerd, maar er moet nog heel wat gebeuren. Ik heb wel week een eigen plek (((o:
Hier de 2 pannenlappen voor het Zakka project van deze week. Ik had nooit gedacht, dat ik een ronde bies kon maken - maar diagonaal snijden doet wonderen!Front and back.
De voor- en achterkant.


x-x-x
"Intuition will tell the thinking mind where to look next."

- Jonas Salk

back to top