maandag 28 maart 2011

Amsterdam - small projects - endless summer - Heerlen and more

If you are really going to read this post, you might want to take a cup of tea or coffee, before you start.

Als je deze post echt gaat lezen, pak dan alvast een kop thee of koffie, voordat je begint.

On Tuesday Ger and I headed for Amsterdam to meet dear Melanie from House Elves and her husband, who stayed in Amsterdam for several days. What a delight it was, to finally meet Melanie (o: The weather was beautiful and we had a wonderful time, chatting, going to the quilting shop Den Haan en Wagenmakers, meeting Annelies, who works there, chatting, more chatting, walking, having a nice drink outside, chatting, visiting the Begijnhof, chatting, another nice sit outside etc. etc. Laura joined us half way, which was lots of fun too (o:
Thank you so much, Melanie, for visiting Amsterdam and giving me the chance to meet you!!!

Op dinsdag zijn hebben Ger en ik de trein naar Amsterdam genomen om daar eindelijk Melanie van House Elves en haar man te ontmoeten. Zij verbleven een paar dagen in Amsterdam. Wat was het leuk, om Melanie eindelijk in 'het echt' te mogen ontmoeten! Het weer was prachtig die dag en we hebben samen een heel mooie tijd gehad, al pratende de quiltwinkel Den Haan en Wagenmakers te bezoeken, waar ook Annelies was, die daar werkt. We konden heerlijk buiten zitten en halverwege kwam Laura er ook gezellig bij. Wat was het een heerlijk gezellige dag!


In the hall way to the Begijnhof.
In het halletje naar het Begijnhof.


Melanie taking a picture (o:
Melanie die een foto neemt (o:

-------------------------------------------------------------------

A mug warmer, that I made for Melanie.
Een mokwarmer, die ik voor Melanie heb gemaakt.


Some more mug rugs.
Nog een paar mok matten.


Le Petite for March, a design by Pam Buda called Endless Summer. If you look closely, you can see, that the pinwheel within the star was not made seperately. Such a clever pattern! And so much fun to make.
Remember to go to Sherri's and Sinta's blog on the 31st of this month to see all those other Endless Summers!

Le Petite voor maart, een ontwerp van Pam Buda : Endless Summer. Als je goed kijkt, dan kun je zien dat de pinwheel in de ster niet apart is gemaakt. Zo slim bedacht! Dit was echt een leuk patroon te maken!
Vergeet op de 31e niet Sherri's en Sinta's blog te bezoeken om daar nog meer Endless Summers te zien!


My very first Dresden Plate made for Lyn with 23 different fabrics from De Haan en Wageman.
Mijn eerste Dresden Plate, gemaakt voor Lyn met 23 verschillende stofjes van De Haan en Wageman.


A matching mug rug.
Een bijpassende mok mat.

------------------------------------------------------------------

On Sunday Ger and I took a wonderful walk from our home. The weather was beautiful once again. On the pictures you can see, that spring is really there! Look at the buds above, that are almost exploding to reach for the sun!

Op zondag zijn Ger en ik heerlijk gaan wandelen vanuit on huis. Het weer was weer eens prachtig. Op de foto's kun je zien, dat de lente er echt is! En kijk eens naar die knoppen, die niet kunnen wachten, om eruit te komen.


Look at the gifts above. All for free. You just have to keep you eyes opened.
Kijk eens wat een traktatie. Gratis en voor niets. Gewoon goed blijven kijken tijdens het wandelen.

Just a view during our walk.
Zomaar een opname.


Nature can be so impressive!
De natuur kan zo indrukwekkend zijn!


Every year this tree shows itself from its prettiest side in the spring.
Ieder jaar opnieuw laat deze boom zich in het voorjaar van zijn mooiste kant zien.


---------------------------------------------------------


"Accept the things to which fate binds you, and love the people with whom fate brings you together,
but do so with all your heart."

- Marcus Aurelius

donderdag 24 maart 2011

1,000 Cranes of Hope giveaway for Japan

(picture taken from Loft Creations)


Stephanie and Abby at Loft Creations are giving away this beautiful quilt, to help Japan.
Please go here to see how you can join in!

Be fast, because the drawing of the quilt will be on the 26th of this month!

zondag 20 maart 2011

Some more mug rugs and the other side of Heerlen

Here are some of the mug rugs that reached their recipients. I am still making more. They are so much fun, being able to experiment in the most fun way.

Hier zijn enkele van de mok matten die nu hun nieuw huis hebben gevonden. Er zijn er nog enkele in de maak. Ze zijn zo leuk om te doen, juist omdat ze zo klein zijn en je van alles kunt proberen.


The mug that I got from Jos at a Christmas swap fits perfectly to this mug rug!
De mok die ik met een kerstruil van Jos heb gekregen past perfect bij deze mok mat!


This is a drawing one of my nieces, Noor colored for me. Such accurate coloring. I love presents like this! I was also going to show a picture of what her sister made, but somehow it got lost. Better go look for it ...

Dit is een tekening die een van mijn nichtjes voor mij heeft ingekleurd. Zo secuur gedaan. Ik ben altijd zo blij met zulke cadeautjes! Ik wilde jullie ook iets van een ander nichtje laten zien, maar ik ben de foto's kwijt. Mmmm, moet maar eens gaan zoeken...


It has been a long time, since Ger and I could take a nice long walk on a Sunday morning. It was was cold, but the sun warmed our faces. I keep loving these trees with mistletoe!

Het is heel wat weken geleden, dat Ger en ik een lekkere zondagochtend wandeling hebben kunnen maken. Het was koud, maar de zon warmde onze gezichten. Deze bomen met maretak blijven me boeien!


Bibi enjoyed herself too!
Bibi had er ook zin in!


Look at the year that was engraved in the tree. Next time I should take a closer look to see what it says. I have walked along this tree so often, but have never seen it. It is quite high in the tree. I should take a picture of that next time.

Kijk eens naar het jaartal dat in de boom is gegraveerd. De volgende keer zou ik het nog beter moeten bekijken om te zien wat er staat. En langs deze boom zijn we al heel wat keren gelopen, maar het is me nog nooit opgevallen. De gravering is aardig hoog in de boom. Daar zou ik de volgende keer een foto van moeten nemen.


This tree offers lots of plants a space to grow.
Deze boom geeft heel wat andere planten een plaats om te groeien.


A bridge that will soon be broken down. Too dangerous.
Een brug die eerdaags afgebroken wordt. Te gevaarlijk.


Along the path.
Langs het pad.


A Peutz building, an architect from Heerlen. It used to be a theological school and cloister, with a very pretty chapel inside. It is now a building for various architectural businesses.

Een Peutz gebouw, een Heerlense architect. Vroeger was het een theologische school en klooster, met een heel mooi kapel. Het is nu een gebouw voor verschillende architectuur bedrijven.


This week I will be meeting my second blogging friend from abroad in Amsterdam! I am so looking forward to it (o:

Deze week ontmoet ik in Amsterdam mijn tweede blogging vriendin uit het buitenland. Ik kijk er zo naar uit!


"Happiest are the people who give most happiness to others."

- Denis Diderot

zondag 13 maart 2011

Tilburg and some sneak peeks

On Friday Ger, Thijme and I visited Tilburg. It will very likely be the place where Thijme is going to study next school year. It is a very nice city with lovely building and a textile history. I hope to show you more about the textile history the next time I go there.

Vrijdag zijn Ger, Thijme en ik naar Tilburg gegaan. Het zal zeer waarschijnlijk de stad zijn, waar Thijme gaat studeren. Het is een mooie stad met oude gebouwen en textiel verleden. Ik hoop jullie daar een andere keer meer over te kunnen laten zien.


The door to ...
De deur naar ...


If you look closely, you can see it is a round building. I love those!
Wanneer je goed kijkt, kun je zien dat het een rond gebouw is. Vind ik altijd heel indrukwekkend.


Buildings can have such surprising details.
Gebouwen kunnen zulke verrassende details hebben.


This will probably be the university where Thijme is going to study.
Dit wordt waarschijnlijk de universiteit waar Thijme gaat studeren.


And this will be the branch.
En dit zal de tak zijn.


I have many birthdays coming up between the 19 and 27 March of people that are dear to me (8). That is why I can't show you what I am working on. Here is a sneak peek of one of the projects I have been working on.

Tussen 19 en 27 maart heb ik heel wat verjaardagen van mensen die mij dierbaar zijn (8). Daarom kan ik niet laten zien, waarmee ik bezig ben. Hier een glimp van één van de projecten waar ik aan gewerkt heb.


And another sneak peek ...
En nog een glimp ...


I am very sorry if I have not answered your comment over my last post. Somehow I can't catch up with all the things I am doing. I am trying to find a balance, but it seems to be very difficult. Do know that I appreciate and am very happy with every single comment I get from you!

Sorry, dat ik jullie commentaar van mijn vorige post niet beantwoord heb. Op de een of andere manier lukt het mij momenteel niet een balans te vinden in de dingen waarmee ik bezig ben. Weet wel, dat ik jullie commentaar heel erg op prijs stel en dat ik altijd blij ben, het te lezen!


"Your vision will become clear only when you look into your heart ...

Who looks outside, dreams. Who looks inside, awakens."


- Carl Jung

woensdag 9 maart 2011

Time flies


During our last Quilting Bee, Mai had the great idea, to make Mug Rugs and introduced me to a new addiction. Since last Thursday, I have completed seven MR of which two have already found a new home. The top one below I made for myself.
Since I needed my Dresden Plate ruler for this pattern, I finally got the chance to experiment with it. If you look closely, I have made part of a Dresden Plate on one of the MRs.

Tijdens de laatste Quilting Bee had Mai het geweldige idee, Mug Rugs (mok matjes) te maken en sindsdien heb ik er een nieuwe verslaving bij. Sinds vorige week donderdag heb ik er al 7 gemaakt, waarvan er 2 een nieuw huisje gevonden hebben. De bovenste op de foto heb ik voor mezelf gemaakt.
En omdat we de Dresden Plate liniaal voor dit patroon nodig hadden, ben ik eindelijk eens met die liniaal gaan experimenteren. Als je goed kijkt, zie je dat een van de MRs een deel van een Dresden Plate heeft.


I have also been working on my Garden Flowers. It's the first time I've sewn the flowers together and I must say, I do like the result.

Ik heb ook aan mijn bloementuintje gewerkt. Het is de eerste keer dat ik hexagon bloemen aan elkaar naai en ik moet zeggen, dat ik het resultaat toch wel heel leuk vind!


On Sunday Ger and I went to Laura in Amsterdam, to escape the carnaval craziness. This statue meets you, when you enter the bus station in Heerlen.

Op zondag zijn Ger en ik naar Laura gegaan in Amsterdam om de carnavalsgekte te ontvluchten. Dit beeldje is het eerste wat je ziet als je het busstation van Heerlen binnenkomt.As you can see, we had a beautiful sunny day! I just love the diversity of Amsterdam!
Zoals je kunt zien, hadden we prachtig weer. Ik ben dol op de diversiteit van Amsterdam!
You might wonder why I took this picture. Well, there were four trams standing on the bridge crossing and couldn't move on, because they were blocking each others way on the crossings. It took quite some time, before everything got settled.

Je vraagt je misschien af, waarom ik deze foto heb genomen. Hier staan vier trams op een kruising op een brug en blokkeren elkaars weg, doordat ze op de kruising staan. Het heeft een tijdje geduurd, voordat het tramverkeer weer verder kon.

Back in Heerlen, the statue looks at you when you go up the stairs.
Terug in Heerlen, kijkt het beeld je tegemoet, als je de trap oploopt."It's not the load that breaks you down, it's the way you carry it."

- Lena Horne

back to top